Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR -

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych. Konto Junior przeznaczone jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

Konto JUNIOR służy do:

  1. przechowywania środków pieniężnych,
  2. korzystania z kart bankowych,
  3. otrzymywania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, np.: stypendium, renta, itp.,
  4. zlecania regulowania zobowiązań i płatności wobec osób trzecich, np. opłaty za telefon, Internet, szkołę,
  5. otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.