Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (A'VISTA) w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (A'VISTA) w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej -

Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna będąca członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej, która zawarła z Bankiem umowę rachunku a'vista.