Zebranie grup członkowskich

Zebranie grup członkowskich -

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGNICY

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy stosownie do postanowień § 37 Statutu Banku zawiadamia, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich przed Zebraniem Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy, które odbędą się w następujących terminach i według ustalonego porządku obrad:

  • dnia 20.03.2023 r. o godz. 11:00 - dla członków Banku z terenu Gminy Legnickie Pole - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, Plac Henryka Pobożnego 6,
  • dnia 21.03.2023 r. o godz. 11:00 - dla członków Banku z terenu Gminy Radwanice - siedziba OSP ul. Szkolna 6, Radwanice,
  • dnia 21.03.2023 r. o godz. 11:30 - dla członków Banku z terenu Gminy Gaworzyce i Żukowice - Pałac w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95,
  • dnia 22.03.2023 r. o godz. 11:00 - dla członków Banku z tereny Gminy Kunice i Legnicy - siedziba Centrali Banku, ul. Wjazdowa 2, Legnica – sala konferencyjna,
  • dnia 23.03.2023 r. o godz. 11:00 - dla członków Banku z terenu Gminy Krotoszyce - świetlica wiejska ul. Piastowska 40A, Krotoszyce.

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

1.    Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3.    Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej” oraz porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
5.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2022 rok oraz omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
6.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
7.    Dyskusja.
8.    Zgłoszenie projektów uchwał i wniosków na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na zebraniu.