style type="text/css"

Zebranie Przedstawicieli Banku

Zebranie Przedstawicieli Banku -

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zawiadamia, że   Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy odbędzie się 26 czerwca 2024 roku  o  godzinie 11: 00  w Hotelu „Sękowski” w Legnicy przy ulicy Gliwickiej 15, 59-220 Legnica.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, Zarząd zwołuje, zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu, tj. 26 czerwca 2024 roku o godz. 11:30 w tym samym miejscu.

Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.


Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Legnicy

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji:
  • Mandatowo – Skrutacyjnej,
  • Uchwał i Wniosków
  • ds. oceny odpowiedniości.
 6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Legnicy.
 9. Przyjęcie i zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2024 – 2028.
 11. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej kadencji na lata 2024-2028.
 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2023 rok oraz z realizacji zaleceń i uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2023 roku.
 13. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
 14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2023 rok,w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
 15. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024.
 16. Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy”.
 17. Informacja o przeprowadzonej lustracji Banku przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach.
 18. Dyskusja i składanie wolnych wniosków.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Legnicy za rok zakończony dnia 31.12.2023 r.,
  • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczego w Legnicy za 2023 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2023 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  • upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy do zaciągania najwyższej sumy zobowiązań finansowych,   
  • uchwalenie kierunków działania  Banku Spółdzielczego w Legnicy na 2024 rok,
  • oceny polityki wynagrodzeń za 2023 rok,
  • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
  • zatwierdzenia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy”,
  • wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony.
 20. Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy:
  • przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie ocen indywidualnych odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał,
  • wybory Rady Nadzorczej,
  • podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy na kadencję obejmującą lata 2024-2028,
  • przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy i podjęcie uchwały.
 21. Przedstawienie wniosków i uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 22. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż materiały wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Banku dostępne będą dla Członków Banku w Centrali Banku, ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, w godzinach pracy tej jednostki.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy