style type="text/css"

KOMUNIKATY

 •  Komunikat z dnia 28.08.2023

Blue Media S.A. zmienia się w Autopay S.A.

Usługa doładowań SMS w naszym Banku będzie działać tak, jak do tej pory. Jednak:
 • zmienia się nazwa z Blue Media S.A. na Autopay S.A.
 • zastanie zastapiony logotyp Blue Media logotypem Autopay
 • możesz pobrać aktualny regulamin usługi doładowań telefonów:
 • nowy link do strony, za pomocą której klienci mogą otrzymać fakturę: https://faktury.autopay.pl

 
Obecny adres e-mail:   bok@autopay.pl   pomoc@autopay.pl


 

 •  Komunikat z dnia 28.02.2022

W obecnej dramatycznej sytuacji wojny na Ukrainie, prosimy Klientów naszego Banku o zachowanie spokoju. Informujemy, że Państwa pieniądze przechowywane w naszym Banku są bezpieczne. Jednocześnie informujemy, mając gwarancje NBP, że gotówki nie zabraknie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przeprowadzaniu elektronicznych transakcji.

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz Bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z  odrzuceniem płatności przez Bank z / do ww. krajów.

Więcej szczegółów:  https://bslegnica.pl/cyberbezpieczenstwo.html

 

 • Komunikat z dnia 15.01.2021

Uprzejmie informujemy, iż Oddział Banku Spółdzielczego w Kunicach z dniem 31 stycznia 2021r. zostaje zlikwidowany. Jednocześnie informujemy, że prowadzenie umów oraz obsługa rachunków Klientów Oddziału Banku w Kunicach od dnia 01 lutego 2021 r. zostanie przeniesiona do Centrali Banku w Legnicy, mieszczącej się przy ul. Wjazdowej 2, 59-220 Legnica, tel. 76/876 30 10, 76/876 30 30.

Bank Spółdzielczy w Legnicy nadal będzie świadczył dla Klientów usługi na podstawie zawartych umów. Korzystanie z usług bankowych będzie możliwe za pośrednictwem kanałów zdalnych, tj. systemu bankowości elektronicznej lub mobilnej. Środki pieniężne będzie można wypłacać w bankomatach obsługiwanych przez banki lub operatorów współpracujących z Bankiem. Obsługa osobista będzie możliwa na dotychczasowych zasadach w pozostałych placówkach Banku. Wykaz placówek Banku znajduje się na stronie internetowej Banku: www.bslegnica.pl.

 

 • Komunikat z dnia 04.01.2021

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure, aby spełniała wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji. W Grupie BPS (a tym samym i Bankach Spółdzielczych) realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

Do pobrania:

 

 • Komunikat z dnia 30.12.2020

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramachTarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 stycznia 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku gdy Umowa została podpisana przez właściciela firmy lub jednoosobowego reprezentanta firmy, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • pełny odpis z KRS lub
 • wyciąg z CEiDG

pobrany na dzień dostarczenia dokumentów do Banku.

W przypadku gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według KRS lub CEiDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie do Banku oprócz aktualnego/pełnego odpisu z KRS lub wyciągu z CEiDG również Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1)      Pełnomocnictwo musi być podpisane z datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku
o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności Pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych.W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego Pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2)      Oświadczenie musi zostać podpisane po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono Pełnomocnictwa osobie wnioskującej.

Pełnomocnictwo/Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEiDG.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek Umocowanie
 • na adres mailowy: sekretariat@bslegnica.pl
  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres: 59-220 Legnica, ul. Wjazdowa 2.
 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobrał z bazy CEiDG wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawił go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy.
W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 • Komunikat z dnia 30.11.2020

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramachTarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1)    Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych.W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2)    Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej EBO wchodząc w menu Wnioski. Przy wnioskach rządowych wybiera złóż wniosek, następnie rachunek. Po wybraniu zostaje przekierowany do platformy Exemee, z któej wybiera odpowiedni wniosek.
 • na adres mailowy: sekretariat@bslegnica.pl  (wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym)
 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres ul. Wjazdowa 2  59-220 Legnica

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 • Komunikat z dnia 06.11.2020

Szanowni Klienci,
W związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy informuje, że od dnia 09 listopada 2020 roku do odwołania ograniczone zostają godziny otwarcia Placówek Banku.
•    Centrala Banku w Legnicy przy ulicy Wjazdowej 2 czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
•    Oddziały i Filia Banku czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Ponadto rekomendujemy:
•    realizowanie przelewów poprzez bankowość elektroniczną,
•    załatwianie spraw przez telefon lub w formie elektronicznej,
•    płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty,
•    dokonywanie wypłat w bankomatach.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 • Komunikat z dnia 20.07.2020

Uprzejmie zawiadamiamy, że  dnia  04 sierpnia 2020 r.  o godz. 10 00 w Kawiarni Ratuszowa w Legnicy, Rynek 39 -odbędzie się  Zebranie Przedstawicieli  Członków Banku Spółdzielczego  w Legnicy.

 

 • Komunikat z dnia 16.04.2020

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, umożliwiamy rozwiązania pozwalające  odroczyć ratę kredytu lub odsetek.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów o obrotowych,
 • kredytów inwestycyjnych,
 • kredytów konsumpcyjnych,
 • kredytów mieszkaniowych hipotecznych,
 • kredytów i pożyczek hipotecznych uniwersalnych

 Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać na  pośrednictwem:

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającym harmonogram spłat kredytu.  Aneks będzie można podpisać:

 • w Placówce Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie:

 1. Aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. Prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy  zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. Wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską lub pocztą na adres kredytującej Placówki Banku,  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 4. Bank odeśle niezwłocznie drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki  Banku Spółdzielczego w Legnicy   mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówki Banku.

 

 • Komunikat z dnia 16.03.2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) do odwołania zmianie ulegają godziny pracy Centrali Banku Spółdzielczego w Legnicy.
Bank w Legnicy będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00. Oddziały: w Kunicach, Krotoszycach, Legnickim Polu, Gaworzycach, Filia w Radwanicach będą czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 14:00.

Nasza decyzja podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

 

 • Komunikat z dnia 13.03.2020

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

1)    telefonicznego, pod numerami telefonów:

 • Centrala Legnica: 76 876 30 30; 76 876 30 32; 76 876 30 33
 • Legnickie Pole: 76 858 23 93
 • Krotoszyce: 76 887 83 11
 • Gaworzyce: 76 831 62 12
 • Radwanice: 76 831 13 88

2)    mailowego, pod adresem:

sekretariat@bslegnica.pl

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności,
z którymi mamy obecnie do czynienia.  

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

                                                                                                          Zarząd Banku

 

 • Komunikat z dnia 23.01.2020

 • Komunikat z dnia 04.09.2019

Informujemy, że od dnia 12 września 2019 zostanie wyłączona "stara wersja" bankowości elektronicznej EBO dostępna pod dotychczasowym adresem: https://ebo.bslegnica.pl.
Od tego dnia dostep do bankowości internetowej będzie odbywał się w EBO RWD  pod adresem: https://ebank.bslegnica.pl

Wprowadzane zmiany związane są z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 - PSD2 oraz Ustawy o usługach płatniczych, które nakładają na banki obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania klienta od dnia 14.09.2019r.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zgodne z najnowszymi standardami oraz wymogami unijnymi, podczas uwierzytelniania należy zastosować w praktyce przynajmniej dwa z trzech elementów:

 1.    Coś co wiem - np. hasło logowania, które zna tylko użytkownik.
 2.    Coś co posiadam - np. telefon komórkowy, na który przychodzą wiadomości SMS z kodami do autoryzacji lub urządzenie  mobilne, na którym jest zainstalowany program (token) wyświetlający kody do autoryzacji.
 3.    Coś czym jestem - indywidualne cechy użytkownika np. biometria (np. odcisk palca).

W Banku Spółdzielczym w Legnicy od dnia 09 września 2019r. silne uwierzytelnianie będzie obowiązkowe dla każdego klienta i będzie realizowane za pomocą identyfikatora, hasła logowania w połączeniu z jednym z dodatkowych elementów: EBO Tokena PRO (instalowanego na urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android) lub kodów SMS.

Wraz z nową bankowością EBO RWD udostępniamy Państwu nową aplikację EBO Token PRO zastępującą dotychczasowe aplikacje EBO Token Online oraz EBO Token Desktop.

W celu ułatwienia Państwu przejścia na nowy Token udostępnione zostało w nowej bankowości narzędzie (tzw. „Wizard”), który przeprowadzi Państwa „krok po kroku” w procesie zmiany sposobu autoryzacji. EBO Token PRO jest następcą EBO Token Online, w którym zastosowano mechanizmy silnego uwierzytelnienia użytkownika, wymagane przez PSD2. Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=Nd4OwKv7TPQ

Dla Państwa wygody będzie możliwe dodanie swojego komputera, tabletu lub telefonu jako urządzenie zaufane. Dzięki temu nie będzie konieczna autoryzacja przy każdym logowaniu do bankowości internetowej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi instrukcjami:

W razie dodatkowych pytań, chętnie służymy pomocą.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG

Notowania walut

Tabela nr 115/A/NBP/2024 z dnia 2024-06-14

Tabela A kursów średnich

Wybrane kursy średnie:
1 EUR =4,3581
1 USD =4,0760
1 CHF =4,5690
1 GBP =5,1857
100 JPY =2,5881

Money.pl - Kliknij po więcej
Depozyty 3m
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,72 -0,51%
EURIBOR 1M 3,63 +0,47%
Wspierane przez Money.pl

Tabele kursów walut i notowania giełdowe umieszczone w serwisie internetowym BS Legnica przedstawione są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty lub akcji. BS Legnica i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższych tabelach.

Bankowość Elektroniczna EBO RWD PSD2

Konto przez internet to nowoczesna, bezpieczna usługa bankowa oferowana klientom indywidualnym i korporacyjnym Banku Spółdzielczego w Legnicy, zgodna z unijną dyrektywą PSD2. Aplikacja działa na wszelkich elektronicznych urządzeniach z dotępem do internetu.

Więcej informacji na temat nowych funkcjonalności i bezpieczeństwa:

EBO

   Logowanie eBank