style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny -

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego,
a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe polegające np.: na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Najważniejsze korzyści:

  • efektywne finansowanie projektów inwestycyjnych,
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej,
  • długi okres kredytowania - do 20 lat,
  • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
  • prowizja płatna kwartalnie.

Oprocentowanie:

Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy lub w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża Banku.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Opłaty i prowizje:

Z tytułu udzielenia kredytu Bank pobiera prowizję od przyznanego limitu oraz opłatę przygotowawczą zgodną z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy.