style type="text/css"

Kredyt płynnościowy dla rolnika na 2% z dopłatami ARiMR

Kredyt płynnościowy dla rolnika na 2% z dopłatami ARiMR -

Bank Spółdzielczy w Legnicy oferuje Państwu kredyt preferencyjny z linii kredytowej UP z dopłatami ARiMR do oprocentowania - Kredyt Płynnościowy.


Cel kredytu:
Kredyt przeznaczony jest na utrzymanie płynności finansowej (cel kredytu UP – utrzymanie płynności finansowej), w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego;
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich;
 • paliwa na cele rolnicze;
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych;
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych;
 • materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli;
 • pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

Kwota kredytu:
Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne do 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne powyżej 100 ha użytków rolnych.

Wysokość pomocy:
Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Najważniejsze korzyści:

 • Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2,00 % w stosunku rocznym, dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR;
 • możliwość skorzystania z kredytu do 30.06.2024 r.

Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku.
 
Zobacz:

Zasady udzielenia Kredytu Płynnościowego