style type="text/css"> .jlr .jlr_item { font-size: 1rem; display: inline-block; box-sizing: border-box; padding: 5px; } .jlr img.jlr_img { height: 200px; opacity: 0; } .jlr img.jlr_loaded { -webkit-transition: opacity 1s ease-in; -moz-transition: opacity 1s ease-in; -o-transition: opacity 1s ease-in; -ms-transition: opacity 1s ease-in; transition: opacity 1s ease-in; opacity: 1; } .gray_out { background-color: #eee; }

Zasady ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny

Określenie ład korporacyjny (ang. corporate governance) oznacza zbiór zasad postępowania, praktyk i procedur służących właściwemu zarządzaniu organizacją. Dotyczy z jednej strony relacji pomiędzy Zarządem, Radą Nadzorczą i Udziałowcami wewnątrz Banku, z drugiej zaś relacji zewnętrznych pomiędzy Bankiem a jego otoczeniem – Klientami, kontrahentami i środowiskiem lokalnym.Ład korporacyjny Banku Spółdzielczego w Legnicy określają przepisy prawa, w szczególności Prawo bankowe, Statut oraz regulacje wewnętrzne (polityki, regulaminy, instrukcje, itp.). 


W oparciu o „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. oraz wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, została opracowana „Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy”.

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

W wykonaniu „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy” Bank udostępnia do wglądu najważniejsze dokumenty, które realizują jego ład korporacyjny.
 


Bank Spółdzielczy w Legnicy jest przekonany, że zarówno stosowane od dawna jak i nowo przyjęte praktyki przysłużą się zarówno jego funkcjonowaniu, jak i interesom Klientów, Udziałowców i innych osób powiązanych z Bankiem.