style type="text/css"

Zasady ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny

Określenie ład korporacyjny (ang. corporate governance) oznacza zbiór zasad postępowania, praktyk i procedur służących właściwemu zarządzaniu organizacją. Dotyczy z jednej strony relacji pomiędzy Zarządem, Radą Nadzorczą i Udziałowcami wewnątrz Banku, z drugiej zaś relacji zewnętrznych pomiędzy Bankiem a jego otoczeniem – Klientami, kontrahentami i środowiskiem lokalnym.Ład korporacyjny Banku Spółdzielczego w Legnicy określają przepisy prawa, w szczególności Prawo bankowe, Statut oraz regulacje wewnętrzne (polityki, regulaminy, instrukcje, itp.). 


W oparciu o „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. oraz wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, została opracowana „Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy”.

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

W wykonaniu „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy” Bank udostępnia do wglądu najważniejsze dokumenty, które realizują jego ład korporacyjny.
 


Bank Spółdzielczy w Legnicy jest przekonany, że zarówno stosowane od dawna jak i nowo przyjęte praktyki przysłużą się zarówno jego funkcjonowaniu, jak i interesom Klientów, Udziałowców i innych osób powiązanych z Bankiem.